Đào Tạo Tiến Sĩ / Danh sách giảng viên tham gia đào tạo tiến sĩ

Danh sách giảng viên tham gia đào tạo Tiến Sĩ

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Trình độ đào tạo

Chuyên môn được đào tạo

Chuyên ngành đào
tạo đang tham gia
chủ trì - Ngành -         Khối ngành
(6)

1

Phan Trọng Lân

PGS

TS

Dịch tễ học

Dịch tễ học - Y học - 
Khối ngành VI

2

Trần Ngọc Hữu

PGS

TS

Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế

3

Trần Phúc Hậu

 

TS

Y tế công cộng

4

Nguyễn Vũ Thượng

 

TS

Dịch tễ học

5

Phạm Duy Quang

 

TS

Mô hình hóa và Kinh tế y tế

6

Hoàng Quốc Cường

 

TS

Dịch tễ học

7

Lê Thị Tường Vy

 

TS

Dược

Khoa học y sinh - Y học -  Khối ngành VI

8

Cao Thị Bảo Vân

PGS

TS

Dược

9

Cao Hữu Nghĩa

PGS

TS

Vi sinh Y học

10

 Nguyễn Thị Nguyệt Thu

 

TS

Dược

11

Trần Tôn

 

TS

Vi sinh y học

12

Trần Thị Hồng Kim

 

TS

Sinh học

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa