An Toàn Tiêm Chủng / Kế hoạch dự kiến

STT

Ngày tháng

Địa điểm thực hiện

1

14/01/2020 – 16/01/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

2

18/02/2020 – 20/02/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

3

03/03/2020 – 05/03/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

4

15/04/2020 – 17/04/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

5

25/04/2020 – 27/04/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

6

05/05/2020 – 07/05/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

7

02/06/2020 – 04/06/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

8

01/07/2020 – 03/07/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

9

04/08/2020 – 06/08/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

10

22/08/2020 – 24/08/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

11

15/09/2020 – 17/09/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

12

13/10/2020 – 15/10/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

13

03/11/2020 – 05/11/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

14

01/12/2020 – 03/12/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

15

26/12/2020 – 28/12/2020

Trung tâm Đào tạo Viện Pasteur TP.HCM

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Tiêm Chủng
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa