Đào Tạo Tiến Sĩ / Giới thiệu
  • Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
  • Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
  • Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo nội dung tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 như sau:

Chuyên ngành đào tạo:

STT

CHUYÊN NGÀNH

MÃ SỐ

SỐ LƯỢNG

1

Dịch tễ học

9.72.01.17

03

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp thạc sĩ y khoa hoặc tốt nghiệp đại học y khoa hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ (danh mục ngành đúng và ngành phù hợp xem Phụ lục I).

Hình thức tuyển sinh:

  • Kết hợp xét tuyển hồ sơ và đánh giá đề cương nghiên cứu bảo đảm đánh giá minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của thí sinh.

  • Hình thức xét tuyển: trực tiếp, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Tiến Sĩ
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa