An Toàn Sinh Học / Kế hoạch dự kiến

STT

Ngày tháng

Địa điểm thực hiện

1

Ngày 13/03/2024 đến 15/03/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

2

Ngày 10/04/2024 đến 12/04/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

3

Ngày 08/5/2024 đến 10/5/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/6/2024 đến 14/6/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

5

Ngày 10/7/2024 đến 12/7/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

6

Ngày 14/8/2024 đến 16/8/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/9/2024 đến 13/9/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

8

Ngày 9/10/2024 đến 11/10/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

9

Ngày 13/11/2024 đến 15/11/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

10

Ngày 11/12/2024 đến 13/12/2024

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo