An Toàn Sinh Học / Kế hoạch dự kiến

STT

Ngày tháng

Địa điểm thực hiện

1

Ngày 7/01/2020 đến 9/01/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

2

Ngày 11/02/2020 đến 13/02/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

3

Ngày 10/03/2020 đến 12/03/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

4

Ngày 7/04/2020 đến 9/04/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

5

Ngày 12/5/2020 đến 14/5/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

6

Ngày 9/6/2020 đến 11/6/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

7

Ngày 7/7/2020 đến 9/7/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

8

Ngày 11/8/2020 đến 13/8/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

9

Ngày 8/9/2020 đến 10/9/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

10

Ngày 6/10/2020 đến 8/10/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

11

Ngày 10/11/2020 đến 12/11/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

12

Ngày 8/12/2020 đến 10/12/2020

Trung tâm Đào tạo

Viện Pasteur TP.HCM

Chương trình đào tạo khác
 
An Toàn Sinh Học
Ban giảng viên
PGS.TS.BS Cao Hữu Nghĩa
                   
ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
               
BS Nguyễn Thị Thanh Thảo