Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế / Đối tượng tuyển sinh

Với trọng tâm là vai trò của khu vực công trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và vùng miền/địa phương, Chương trình thích hợp cho các đối tượng sau:

1/ Những người đang công tác hoặc dự định công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp muốn trang bị nền tảng kiến thức quản lý y tế vững chắc.

2/ Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc cho các tổ chức phi chính phủ muốn xây dựng hệ thống kiến thức toàn diện và phương pháp phân tích các dự án về quản lý kinh tế lĩnh vực y tế ở Việt Nam.

3/ Những người đang làm việc hoặc dự định làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế muốn trang bị những kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức y tế đặc thù.

4/ Những cá nhân muốn trở thành các nhà tư vấn độc lập, hoặc làm việc cho các tổ chức tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe muốn xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc và những kỹ năng thiết yếu để trở thành một nhà tư vấn độc lập thành công.

5/ Những cá nhân muốn trở thành nhà nghiên cứu và giảng dạy chuyên nghiệp về kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe có thể xây dựng cho mình nền tảng kiến thức vững chắc và hệ thống phương pháp nghiên cứu chặt chẽ.

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Ban giảng viên