Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế / Môn thi

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe năm 2015 – Đợt 1, sẽ thi 3 môn gồm:

- Môn ngoại ngữ:        Anh văn

- Môn cơ bản:            Toán kinh tế

- Môn cơ sở:              Kinh tế học

Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút/môn.

 

Chương trình đào tạo khác
 
Đào Tạo Thạc Sĩ Kinh tế Y Tế
Ban giảng viên