Đào Tạo Tiến Sĩ > Hội đồng bảo vệ tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết của nghiên cứu sinh Huỳnh Hải Bằng

Vào lúc 8h00 ngày 29/03/2018, tại phòng học 2 - Trung tâm đào tạo- Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức buổi bảo vệ hội đồng tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết cho NCS. Huỳnh Hải Bằng, với tên đề tài: “Dịch tễ học rối loạn Lipid máu ở Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh” Chuyên ngành: Dịch tễ học, mã số 9 72 01 17, theo quyết định thành lập Hội đồng trình tiểu luận tổng quan và đề cương chi tiết chuyên ngành Dịch tễ học cho NCS Huỳnh Hải Bằng số 98/QĐ-PAS ngày 14/08/2018 của Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM do PGS. TS Trần Ngọc Hữu làm chủ tịch hội đồng. NCS Huỳnh Hải Bằng được công nhận NCS theo quyết định số: 778/QĐ- PAS ngày 04/12/2017 của Viện Pasteur TP.HCM và được sự hướng dẫn của PGS. TS. Cao Hữu Nghĩa và TS. Trần Văn Hưởng.
Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Nghiên cứu sinh trình bày đề cương và tiểu luận tổng quanỦy viên hội đồng nhận xét và góp ýToàn cảnh hội đồng

Tin tức khác
 
Tin tức tiêu biểu